Rayos X Portatil Orange 1060 Hf

CVM-RXOR106 - Orange
Rayos X Portatil Orange 1060 Hf 3,2Kw 100Mas 100Kv